vakantiewoning-erven

Vakantiewoning erven (20.7)

Vakantiewoning buitenland erven

Vakantiewoning erven. Dit Hoofdstuk gaat over uw vakantiewoning bij ziekte, ongeval of overlijden.

Is er een testament? Hebt u er vertrouwen in dat de erven van de vakantiewoning de boedel onderling eerlijk gaan verdelen?

Bij overlijden ontstaat er een onverdeelde boedel. Er is geen verplichting tot verdeling. Maar de fiscus wacht niet en de erfbelasting wordt alvast betaald door de langstlevende of de erven. Is daarvoor voldoende geld? Om een vakantiewoning uit een nalatenschap op uw naam te krijgen hebt u een verklaring van erfrecht van een notaris nodig.

Een testament is geen garantie dat er geen problemen kunnen ontstaan. Niemand hoeft in een onverdeelde boedel te blijven zitten.

En hoe zit het als u tijdens uw leven niet meer in staat bent uw vakantiewoning te beheren? Regel tijdens uw leven wie uw belangen gaat behartigen als u dat zelf dat niet meer kunt of wilt in een levenstestament.

https://www.youtube.com/watch?v=jRCbrtBVGaU
Vakantiewoning buitenland overlijden erven

Met het wettelijk erfrecht is een testament wellicht overbodig. En schenken verlaagt de erfbelasting. Elk jaar 5000,- naar de kinderen. 2000 naar kleinkinderen, eenmalig 25.000,- en de jubelton bij aankoop van een woning door de kinderen. De Dutch gift, is schenken op papier en rente betalen. De jubelton voor investeringen in een eigen woning is niet alleen voor de eigen kinderen.

Schenken is erven zonder te sterven. Bij schenkingen van geld hebt u geen notaris nodig…..

Erfbelasting

Vrijstellingen van erfbelasting gelden voor partners (6 ton), kinderen en kleinkinderen. Voor samenwonenden gelden de vrijstellingen niet. Er is dan een samenlevingsovereenkomst nodig. Voorkom verrassingen en ouderweets trouwen is een eenvoudige oplossing. De stichting of trust vallen in box 3.

Vakantiewoning buitenland ziekte overlijden
vakantiewoning erven vrijstelling
Vakantiewoning buitenland ziekte overlijden

Vakantiewoning in uw testament

In een testament bepaalt u wat er met uw vakantiewoning gebeurt na uw overlijden. U bent wettelijk niet verplicht een testament op te stellen. En het is vermoedelijk niet nodig. Een testament door uzelf gemaakt, is in Nederland niet rechtsgeldig. U moet naar de notaris.

Woont u ongehuwd samen zonder geregistreerd partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst, dan erft u volgens de wet niet van elkaar. Wilt u dit wel, dan kunt u dit regelen door een testament op te stellen.

Als er geen testament is, gaat de erfenis volgens de wet. Het wettelijke erfrecht kent  groepen van erfgenamen in de volgorde van de stamboom.

Erven vakantiewoning

Het erfrecht kent standaardregels over wie de erfgenamen zijn. Dit heet versterferfrecht. Dat geldt als iemand geen testament heeft. Met een testament is het mogelijk af te wijken van de standaardregels. Dit heet testamentair erfrecht.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

De positie van geregistreerde partners is in het erfrecht is gelijk aan de positie van gehuwden. De positie van een kind uit een geregistreerd partnerschap is in het erfrecht gelijk aan de positie van een kind uit een huwelijk.

Wettelijk erfrecht

Volgens het wettelijk erfrecht erven de langstlevende echtgenoot en de kinderen elk een deel van de nalatenschap, waaronder de vakantiewoning. De kinderen en de partner erven elk een deel van het blote eigendom en de partner krijgt het vruchtgebruik. Dat betekent dat hij of zij het recht heeft gebruik te maken van de woning. Kinderen erven op papier een deel van dshet blote eigendom van de woning. Het vruchtgebruik erven zij pas als de langstlevende ouder ook komt te overlijden of als hij of zij niet langer in de woning kan wonen. Op dat moment moeten zij ook erfbelasting betalen over de woning.

Ouders kunnen de blote eigendom van de woning verkopen aan de kinderen of de woning te schenken. Het vruchtgebruik blijft bij de ouders zolang zij in de woning wonen. Als je als ouder je woning schenkt aan de kinderen, dan betalen zij hier schenkbelasting over. Deze tarieven zijn gelijk aan de erfbelasting. Vroeger on deze constructie voordeliger uitpakken dan wachten tot het overlijden. Omdat de woning namelijk eerder werd overgedragen aan de kinderen, betaalden zij geen belasting over de waardestijging die in de tijd tussen schenken en overlijden plaatsvond. Door verscherpte regels moeten kinderen nu alsnog over de waardestijging belasting betaald worden. De blote eigendom overdragen aan kinderen is niet meer zinvol.

Tip: Maar geldt dat ook voor de vakantiewoning en andere onroerende zaken? En geldt dat ook voor de afbouw van de waarde van het vruchtgebruik?

Groepen van erfgenamen

Als er geen testament is, gaat de erfenis volgens de wet. Het wettelijke erfrecht kent groepen van erfgenamen in de volgorde van de stamboom.

Groep 1 De echtgenoot of geregistreerde partner en de kinderen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan gaat uw vakantiewoning bij overlijden standaard naar uw partner. U heeft dan dus geen testament nodig om dat te regelen. De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner, heeft het recht op het vruchtgebruik van alle bezittingen en schulden. Eventuele kinderen kunnen hierdoor hun kindsdeel niet direct opeisen. Zij erven een vordering die zij pas kunnen opeisen nadat de langstlevende is overleden. Zolang de langstlevende (huwelijks)partner nog in leven is, erven de kinderen de vakantiewoning op papier. Zij hebben daarna een vordering op de langstlevende.

Dit wil zeggen dat er een schuld aan de kinderen is. Ter hoogte van hun deel van de erfenis. Deze schuld heeft geen fiscale gevolgen. De schuld is niet aftrekbaar door langstlevende in box 3 en de kinderen hoeven de vordering niet op te geven als vermogen in box 3.

Omdat je kinderen de vakantiewoning nog niet krijgen, betalen zij ook de erfbelasting nog niet. De langstlevende echtgenoot betaalt de erfbelasting voor de vakantiewoning. Dat is dan een schuld van de kinderen. Daarnaast betaal je rente over de vordering als de wettelijke rente meer dan 6 procent bedraagt. Als de wettelijke rente bijvoorbeeld op 7 procent staat, betaal je 1 procent rente. Deze hoef je niet rechtstreeks te betalen, maar wordt opgeteld bij de vordering van de kinderen. Op dit moment bedraagt de wettelijke rente 2 procent.

Ondanks dat een deel van het vermogen en van de vakantiewoning tot de erfenis van de kinderen behoort, mag de langstlevende gebruik blijven maken van het de woning.

Langstlevende heeft het recht om het vermogen uit het kindsdeel te gebruiken. Bij verkwisting kunnen de kinderen via de kantonrechter regelen dat het geld onder toezicht komt te staan.

Als u als erflater bent getrouwd en geen kinderen heeft, is uw echtgenoot de enige erfgenaam. Als u niet (meer) bent getrouwd, maar wel kinderen heeft, dan zijn uw kinderen de erfgenamen. Zij erven ieder een gelijk deel.

Heeft u een echtgenoot en kinderen, en geen huwelijkse voorwaarden, dan erft uw echtgenoot samen met de kinderen, ieder een gelijk deel. De wettelijke verdeling is van toepassing. De kinderen krijgen de erfenis pas als u beiden bent overleden.

Is een kind overleden met achterlating van (uw klein)kinderen? Dan treden de kleinkinderen in de plaats van het kind. Is geen erfgenaam aan te wijzen in groep 1, dan gaat de erfenis naar groep 2.

Groep 2: ouders, broers/zussen en hun eventuele afstammelingen erven

Net als in groep 1 treden kinderen van een overleden wettelijk erfgenaam in zijn of  haar plaats. Is er ook geen erfgenaam aan te wijzen in groep 2, dan gaat de erfenis naar groep 3.

Groep 3: de lijn van de grootouders van de overledene erven 

De grootouders zelf, hun kinderen (de ooms en tantes van de overledene) en hun  kinderen (neven en nichten van de overledene). Ook in deze groep treden de kinderen in de plaats van de overleden erfgenamen. Is er ook geen erfgenaam aan te wijzen in groep 3, dan gaat de erfenis naar groep 4.

Groep 4 de lijn van overgrootouders

In deze groep zitten de overgrootouders van de overledene. Is deze overgrootouder zelf overleden, dan gaat het erfdeel naar zijn/haar kinderen (de oudooms en/of tantes). Is een oudoom of -tante ook overleden, dan gaat het erfdeel naar diens kinderen.

https://informatie.spaarrente.nl/erfrecht-langstlevende-echtgenoot

Ont-erven van de vakantiewoning

U kunt uw echtgenoot en/of uw kinderen in een testament onterven. Onterven is alleen van toepassing op uw wettelijke erfgenamen.

Onterft u uw kind, houdt er dan rekening meer dat uw kind het recht heeft om tot vijf jaar na uw overlijden een beroep doen op de zogenoemde legitieme portie. Dat houdt in dat uw kind de helft van het wettelijke erfdeel krijgt. Dat geldt overigens alleen voor de erfenis in geld, niet voor de goederen uit de nalatenschap.

Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is. Als kinderen akkoord gaan met hun onterving, krijgen zij niets uit de erfenis.

Op deze site kunt u een gratis brief downloaden waarin u de onterving meedeelt:

https://www.overeenkomsten.nl/product-categorie/ondernemer/familie-ondernemer/

Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed en de vakantiewoning van de overledene. De bank vertelt u in welke gevallen een verklaring van erfrecht nodig is.

Een notaris maakt op verzoek een verklaring van erfrecht op. Een verzoek kan alleen worden ingediend door iemand die de verklaring nodig heeft voor het afwikkelen van de erfenis.

Notaris

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken. Onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier brengt de notaris alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart. Dat onderzoek kan enkele maanden duren.

Kadaster

Bestaat uw erfenis uit een vakantiewoning, vakantiehuis. Dan is het verstandig een verklaring van erfrecht door de notaris in te laten schrijven bij het Kadaster. In het Kadaster staat namelijk de overledene als eigenaar van het goed vermeld. Na inschrijving van de verklaring van erfrecht, staat u als eigenaar geregistreerd in het Kadaster. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld de WOZ-aanslag, het energielabel en de verzekering.

Vakantiewoning buitenland erven

Als erfgenaam van een vakantiehuis in Europa hebt u een Europese erfrechtverklaring nodig. Die kunt u krijgen bij een Nederlandse notaris.

In de Europese Unie geldt een verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen. De verordening geldt niet in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Deze Europese regeling zorgt ervoor dat het recht van één lidstaat bepaalt hoe de erfenis wordt afgewikkeld. Een erfenis is grensoverschrijdend als een vakantiehuis of een bankrekening zich in het buitenland bevinden. Of als er erfgenamen in het buitenland wonen.

U kunt bij de Nederlandse notaris terecht voor de verdeling van de vakantiewoning in Duitsland, in Frankrijk of Spanje. De erfgenaam kan een zogeheten Europese erfrechtverklaring van de notaris krijgen. Daarmee kunt u in een andere lidstaat aantonen dat u erfgenaam bent.

Europese erfrechtverklaring

Met deze Europese erfrechtverklaring krijgt u dus niet alleen het tegoed van de rekening van de erflater in Nederland, maar ook eventuele tegoeden op rekeningen in Duitsland, Luxemburg of een ander EU-land dat onder de regeling valt.

Als u in Nederland een verklaring van aanvaarding of verwerping van de nalatenschap moet afleggen in een andere lidstaat, kunt u bij de Nederlandse griffie van de rechtbank van uw woonplaats een dergelijke verklaring afleggen. Een afschrift van deze Nederlandse verklaring kunt u vervolgens als bewijs in de erfrechtprocedure in een andere lidstaat overleggen.

Bewindvoerder

Gaat het om uw eigen erfenis? En vindt u dat uw erfgenamen (nog) niet verantwoord met de erfenis zouden kunnen omgaan? Dan kunt u over een deel van de erfenis bewind laten instellen. Bijvoorbeeld als uw kinderen nog te jong zijn. Of als ze geestelijke problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs. Dit moet in het testament worden vastgelegd. Dat kan totdat de erfgenaam 25 jaar is.

De erfgenaam kan dan pas beschikken over de bezittingen van de overledene als hij de vastgelegde leeftijd heeft bereikt. De bewindvoerder neemt tot die tijd die taak over. In sommige gevallen kan de rechtbank het bewind voortijdig beëindigen.

Executeur

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De begrafenis of de crematie. Maar ook betaling van schulden en verdeling van goederen. U kunt in uw testament iemand aanwijzen die de erfenis regelt: een executeur.

Informatie erven vakantiewoning

Als u informatie zoekt over een erfenis kunt u terecht bij de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Bij de rechtbank kunt u gratis het boedelregister inzien. In een openbaar boedelregister staan bijvoorbeeld:

  • gegevens over het ongedaan maken van de wettelijke verdeling door de langstlevende echtgenoot;
  • verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of hebben verworpen;
  • de aanwijzing van een boedelnotaris.

Notaris

Voor de (buitenlandse) vakantiewoning erven kan de notaris in opdracht de (Europese) verklaring van erfrecht opstellen. Verder het opstellen van de aangifte erfbelasting ( successieaangifte) en adviseren bij het afwikkelen van de nalatenschap.

Boedelnotaris

De boedelnotaris heeft veel meer taken. Hij zal een boedelbeschrijving maken, schuldeisers oproepen,  een verdelingsakte opmaken en de aangifte erfbelasting verzorgen. Een boedelnotaris en een executeur moeten goed samenwerken. De executeur heeft namelijk het beheer over de nalatenschap. De taak van een boedelnotaris is deels uitvoerend deels als raadgever. Het is mogelijk dat een boedelnotaris door de rechter tot vereffenaar wordt benoemd.

Verwerpen

U hoeft een erfenis niet te aanvaarden. Doet u dat wel? Dan kan dat zuiver of beneficiair. Als u de erfenis beneficiair aanvaardt bent u niet aansprakelijk als er schulden zijn.

Erfenis zuiver aanvaarden

Als u een erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle goederen en schulden van de overleden persoon. U kunt hiervoor een verklaring van zuivere aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit hoeft niet. Als u bezittingen van de overledene verkoopt of op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers, heeft u volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard. Dat is ook het geval als u openstaande rekeningen betaalt.

Na het zuiver aanvaarden van de erfenis heeft u recht op alle bezittingen van de overledene. Maar u bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen (negatieve nalatenschap). U moet dan met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen. Er is een uitzondering voor gevallen waarin u na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt bent u niet aansprakelijk als er schulden zijn. Ook niet als u vermogen heeft. Dit heet ook wel: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Maar u mag ook niets van de bezittingen hebben totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald. 

Minderjarige kinderen en erven

Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zuiver aanvaarden. Zij kunnen ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat zij de erfenis alleen aanvaarden als de bezittingen groter zijn dan de schulden. De schulden komen dan niet ten laste van het eigen vermogen.

Aanvaarden of verwerpen

Na het overlijden heeft u 3 maanden tijd om te bepalen of u de erfenis wil aanvaarden of niet. Schuldeisers mogen de erfgenamen niet direct vragen de schulden te betalen. Ze moeten daarmee wachten totdat de erfgenamen hun keuze hebben gemaakt. 

Er is pas sprake van zuivere aanvaarding van de erfenis als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.

Er is uitzondering voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Daarbij valt te denken aan de situatie dat pas na het overlijden van de erflater duidelijk wordt dat hij tijdens zijn leven een onrechtmatige daad heeft gepleegd en schadeplichtig is. Om te voorkomen dat een erfgenaam met privévermogen moet instaan voor een dergelijke schuld wordt een clausule voorgesteld op grond waarvan de erfgenaam de kantonrechter kan verzoeken om bescherming van zijn privévermogen.

BOEDEL

Wat is een ONVERDEELDE BOEDEL?

Een onverdeelde boedel (nalatenschap),  is een erfenis die nog niet is verdeeld onder de erfgenamen. Totdat de onverdeelde nalatenschap is verdeeld zijn de erfgenamen gezamenlijk eigenaar van de nalatenschap. Zijn er tien kinderen? Dan zijn er uiteindelijk 10 eigenaren.

Als een erfgenaam met een aandeel in een onverdeelde boedel komt te overlijden, vererft zijn of haar aandeel naar diens erfgenamen. Die kan in een testament aanwijzen wie welk deel erft (legaat) en anders bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn van de overleden erfgenaam. Tot zijn nalatenschap behoort dan ook zijn aandeel in de onverdeelde boedel.

Niemand kan gedwongen worden om in een onverdeeldheid te blijven. Erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Komen zij er samen niet uit, dan staat de weg naar de rechtbank open. De rechter kan dan een verdeling vaststellen of een bewindvoerder benoemen die de onverdeelde boedel namens de deelgenoten beheert en tot een verdeling probeert te komen. Indien één van de deelgenoten weigert iedere medewerking aan de verdeling te verlenen, is het tevens mogelijk om de rechter te verzoeken een onzijdig persoon te benoemen. Deze onzijdige persoon zal als het ware in de plaats treden van de weigerachtige deelgenoot.
In geval van een onroerend goed kan in een procedure medewerking aan de verkoop en levering van het onroerend goed worden gevorderd.

Op deze wijze kan een einde worden gemaakt aan de partiële eigendom van de deelgenoten. De kosten die gemaakt worden in een procedure zijn aanzienlijk. Een familierecht-advocaat, een lange rechterlijke procedure en een bewindvoerder of boedelnotaris die de verkopen regelt. De erfbelasting is betaald bij overlijden van de erflater. De uitgestelde boedelscheiding kan dus zonder erfbelasting.

Gaat de fiscus de waardeaangroei belasten bij een latere verdeling?

 In elk geval zal er weer erfbelasting worden geheven als kleinkinderen en/of neven en nichten de onverdeelde boedel erven . Neven en nichten erven de onverdeelde boedel en betalen dan erfbelasting. Zo kan een woning eigendom worden van vele erfgenamen. En alle erfgenamen kunnen de afwikkeling blokkeren. De afwikkeling van de boedel kan vastlopen.

Waardebepaling

Op de site van de belastingdienst staan methoden om de waarde van uw vakantiewoning erven te bepalen. In Nederland neemt u de WOZ-waarde als uitgangspunt. Is de vakantiewoning verhuurd dan is een andere waarde van toepassing. Woont een familielid of een van de erven in de vakantiewoning dan dient daarmee rekening te worden gehouden.

Ga naar de site van de belastingdienst om te zien hoe de erven de waarde van de erfenis en de vakantiewoning dienen te bepalen.

Waarde verhuurde vakantiewoning erven

Om de waarde van een verhuurde vakantiewoning te berekenen gebruikt u de leegwaarderatio.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/erven/waardebepaling_bij_erven_en_schenken/berekening_van_de_waarde_van_verhuurde_woningen/berekening_van_de_waarde_van_verhuurde_woningen

Taxaties

Komt u er niet uit met de andere erven? Dan kan een taxatie helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *