Beleggen vakantiewoning

Beleggen vakantiewoning (20.4.1)

Beleggen vakantiewoning (20.4.1). U kunt aandelen kopen van ondernemingen die vakantiewoningen verhuren of daarin bemiddelen. Of reisorganisaties. Via dividend en of koerswinst kunt u winst (of verlies) maken. Enkele mogelijkheden, zoals beleggen in TUI, airbnb, Booking etc. Elk bedrijf heeft diverse activiteiten en websites. Resultaten uit het verleden zijn zeker geen garantie voor de toekomst. Hierna volgen voorbeelden. Dit is geen beleggingsadvies.

Let OP: Hieronder meer informatie over uw BOX 3 vermogen. en de uitspraak van de Hoge Raad over BOX 3. Box 3 is in strijd met het Europees recht.

INVESTORCLUB ALPHEN

Heb je belangstelling voor beleggen in aandelen, investeren en financiën. Je zoekt gelijkgestemden om daarover van gedachten te wisselen en om wat te leren. Dan is de ICA wellicht leuk om aan deel te nemen.

WAT is ICA?   De ICA beoogt kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van investeren/beleggen. Er is geen formele verenigingsstructuur. De bijeenkomsten staan onder leiding van een voorzitter, er is een standaardagenda.

Concept-Standaard AGENDA ICA,

  1. Opening, mededelingen en actuele ontwikkelingen
  2. Presentatie van een portefeuille van en door een lid.
  3. Presentatie van aanpak en strategie van een lid.
  4. Valuatie van aandelen met YAHOO Finance.
  5. Waarderingsmethoden, welke aandelen, wanneer verkopen.
  6. Wat verder ter tafel komt en sluiting.

PRIVACY    Leden betrachten volstrekte geheimhouding over de inhoud van alle vergaderingen. Toegang uitsluitend voor leden.

WIE KUNNEN LID WORDEN?   Wij zoeken nog enkele (nieuwe) beleggers/investeerders die regelmatig bij elkaar komen. U voelt zich bij ons thuis als u als u weet wie Warren Buffet is, en u een gratis account bij Yahoo-Finance hebt. En u hebt een visie op de ontwikkelingen in de komende tien jaar, want daar gaan we het over hebben.

U geeft jaarlijks een presentatie van uw eigen investeringen mbv. Excel en beamer. U staat open voor kritiek en draagt bij aan een gezellige sfeer.

PLAATS & Tijd.  Een zaaltje in Hazerswoude-dorp. Van 20.00 uur tot ca. 22.00 uur.

WAT KOST HET?  Het kost tijd. We houden 1 avondbijeenkomst per maand of per 14 dagen. Verder kosten van zaalhuur, koffie, beamer e.d..

AANMELDEN?  Stuur een mail aan : raadsman.wieringen@gmail.com, en vermeldt waarom je lid wil worden van de ICA.

TIPS

Starten met beleggen doe je zo.

Stel in Excel een globaal overzicht op van je inkomsten en uitgaven. Bereken het bedrag dat je jaarlijks/maandelijks spaart. Dat is een bedrag dat je niet nodig hebt. Ben je van plan een huis te kopen over een paar jaar? Ga dan niet beleggen. Bepaal wat je doel is: pensioen? Een vakantiewoning kopen? Beleg maandelijks het bedrag dat j over hebt.

De veiligste manieren om te beleggen zonder werk is om automatisch maandelijks te beleggen bij MEESMAN. Onderzoek wat ETF’s zijn. Beleg in de SUN landen. Switzerland, U.Nations is de VS, en Nederland. Denk na over dit advies. Lees een paar boeken over beleggen.

Warren Buffet

Hier kunt u gratis het boekje over Warren Buffet downloaden.

AIRBnB

De koers van airbnb gaat weer naar het niveau van voor de coronacrisis.

Beleggen in vakantiewoningen

Airbnb is een grote partij bij de alternatieve accommodaties. Dit onderdeel van de reismarkt zal hard groeien, met 20 procent per jaar. In steeds
meer landen moeten aanbieders van accommodatie aan regels voldoen. Dat lijkt echter prima voor de naamsbekendheid.

https://finance.yahoo.com/quote/ABNB/profile?p=ABNB

BOOKING.COM

Booking is een organisatie voor hotels en vakantiewoning.

Beleggen in vakantiewoningen

Oei, K/W 283. De hoogste koers ooit. Zijn er nog kopers op dit niveau?

EXPEDIA

Expedia Group, Inc. operates as an online travel company in the United States.

TRIPADVISOR

Beleggen in vakantiewoningen

Opmerkelijk bij dit bedrijf is dat de koers nog niet terug is bij het niveau van voor de coronapandemie. Dalende trend in november 2021.

TUI

Een Duits bedrijf. Eigen hotels vliegtuigen, vakantiewoningen en cruiseschepen wereldwijd. Met 46.000 werknemers. 150 eigen vliegtuigen en 17 cruiseschepen en vakantiewoningen, waain u kunt beleggen.

Vakantiewoningen beleggen

In 2020 maar liefts drie miljard verlies. Wellicht een herstel kandidaat?? Of failliet?

Beleggen vakantiewoning

ETF

Kunt u geen aandeel kiezen? Dan is er een ETF voor de reis en toerisme bedrijven.

Duitse Woningen

U kunt ook in gewone Duitse huurwoningen beleggen. Bedrijf Vonovia.

Beleggen in Duitse woningen

DAX

De Duitse beurs heet DAX.

In de vakantiewoning wereld is veel veranderd. Het einde is nog niet in zicht. Digitalisering is nu echt op gang. Voor het beleggen is overal informatie te vinden. Deze pagina is zeker geen advies om te beleggen in een vakantiewoning. Of aandeel.

BOX 3

Beleggen vakantiewoning

UITSPRAAK HOGE RAAD

De in het jaar 2017 ingegane wettelijke regeling van het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting is in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

De wettelijke regeling houdt in dat, afhankelijk van de omvang van het vermogen, verondersteld wordt dat een deel van dat vermogen gespaard en een deel belegd wordt (de zogenoemde ‘vermogensmix’). Voor beide vermogenselementen is wettelijk vastgelegd welk rendement men geacht wordt daarmee te behalen (het forfait). Daarbij wordt geen rekening gehouden met de werkelijke keuze van belastingplichtigen of het daadwerkelijke rendement.

De Hoge Raad ziet zich genoodzaakt om adequate rechtsbescherming te bieden tegen de geconstateerde schending van fundamentele rechten. Vaststaat welk rendement de belanghebbende in deze zaak werkelijk heeft behaald. Dit is lager dan het op basis van de wet veronderstelde rendement. Daarom biedt de Hoge Raad rechtsherstel aan deze belastingplichtige door alleen over dat werkelijke rendement belasting te heffen.

De regeling

Tot en met het jaar 2016 werd in box 3 belasting geheven over een vast rendement van 4 procent. Met dit percentage zocht de wetgever aansluiting bij rendementen die in de praktijk, over een langere periode bezien, gemiddeld zonder veel risico moeten kunnen worden behaald.

Sinds 2017 heeft de wetgever de grondslag van het risico-arme rendement verlaten en in plaats daarvan aansluiting gezocht bij een gemiddelde verdeling van het vermogen en bij de rendementen die in voorgaande jaren gemiddeld zijn behaald op die vermogensonderdelen. Daarbij wordt, afhankelijk van de omvang van het vermogen, verondersteld dat een deel van het vermogen gespaard wordt en een deel belegd wordt (de zogenoemde ‘vermogensmix’).

Belastingplichtigen worden dan ook niet aangeslagen op basis van de werkelijke verdeling van hun vermogen over spaargeld en andere beleggingen. Die verdeling, de ‘vermogensmix’, wordt in de wettelijke regeling gefingeerd. Wie een klein vermogen heeft, wordt verondersteld dat voor tweederde gedeelte in spaargeld te beleggen en voor een derde in overig vermogen; wanneer het vermogen groter is (tweede schijf), veronderstelt de wetgever dat het spaardeel nog maar 21 procent uitmaakt, en in de ‘derde schijf’ (vermogen boven de 1 miljoen euro) wordt verondersteld 0 procent spaargeld voor te komen.

De zaak

De zaak die in cassatie aan de Hoge Raad is voorgelegd is een van de zaken die wordt uitgeprocedeerd in een zogenoemde massaal-bezwaarprocedure. In die procedure is de vraag aan de orde of de vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 in strijd is met het recht op eigendom en het verbod op discriminatie.

Het vermogen van belanghebbende en zijn echtgenote van in totaal ongeveer 1 miljoen euro bestond voor circa 80 procent uit spaartegoeden met lage rente. Op basis van het forfaitaire stelsel wordt belanghebbende echter geacht 21 procent van zijn vermogen als spaartegoeden aan te houden en de rest van zijn vermogen te beleggen tegen een hoger rendement. Het gevolg hiervan is dat belanghebbende over veel hogere opbrengsten belasting moest betalen dan hij in werkelijkheid had genoten.

Advies advocaat-generaal


Advocaat-generaal Niessen heeft op 1 november jl. de Hoge Raad geadviseerd om de vermogensmix buiten toepassing te laten in verband met strijdigheid met het recht op ongestoord genot van eigendom en het verbod op discriminatie.

Oordeel Hoge Raad


De Hoge Raad oordeelt dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel verder af is komen te staan van een heffing over het inkomen waarvan kan worden aangenomen dat een individuele belastingplichtige dat daadwerkelijk heeft genoten. Terwijl de wetgever dit wel heeft beoogd. Het nieuwe stelsel perkt de door het EVRM gegarandeerde recht om vrij te beschikken over eigendom in, doordat het een verhoudingsgewijs zware financiële last verbindt aan de keuze om niet over te gaan tot het risicovol beleggen van vermogen.

Ook is het discriminerend doordat degenen die pech hebben gehad met hun risicovolle beleggingen relatief zwaar worden belast. Naar het oordeel van de Hoge Raad is er niet een redelijke verhouding tussen de belangen die de wetgever heeft willen dienen met het forfaitaire stelsel (uitvoerbaarheid, realiteit en opbrengst) en de ongelijkheid die met het stelsel wordt veroorzaakt.

De Hoge Raad ziet zich genoodzaakt om belanghebbende adequate rechtsbescherming te bieden tegen de geconstateerde schending van zijn fundamentele rechten. In deze zaak staat vast welk rendement de belanghebbende werkelijk heeft behaald. Dit is lager dan het op basis van de wet veronderstelde rendement. Daarom biedt de Hoge Raad rechtsherstel aan deze belanghebbende door voor de jaren 2017 en 2018 alleen dat werkelijke rendement in de heffing te betrekken.

Andere zaken in de massaal bezwaarprocedure


De uitspraak van de Hoge Raad van vandaag heeft tot gevolg dat de Inspecteur nu kan beslissen op alle bezwaarschriften die zijn ingediend in de zaken die door de Staatssecretaris van Financiën zijn aangemerkt als massaal bezwaar.

Publicatie op rechtspraak.nl

De uitspraak van de Hoge Raad is in beginsel alleen van toepassing op belastingbetalers die voor de jaren 2017 en 2018 individueel en tijdig bezwaar hebben aangetekend tegen de box 3-heffing. In 2017 hebben 60.745 mensen bezwaar gemaakt tegen de box 3-heffing.

Echter, er zijn ca. 1,3 miljoen spaarders in box 3, die allemaal al jaren teveel belasting betalen en op wie deze situatie van toepassing is. Wij zijn dan ook van mening dat rechtsherstel geboden moet worden aan alle 1,3 miljoen spaarders in Nederland die financieel nadeel ondervinden van deze belasting. Ook als zij geen bezwaar hebben gemaakt. Het is de taak van het nieuwe kabinet en het parlement om recht te doen aan de belangen van deze spaarzame burgers.

Beleggen vakantiewoning

Mogen wij op uw waardering rekenen?

De Bond voor Belastingbetalers is volledig afhankelijk van donaties. Velen van u steunen ons met een gift. Ik ben deze donateurs zeer dankbaar. Met hun financiële bijdrage geven wij u, als belastingbetaler, een stem in ‘Den Haag’ en behartigen wij uw belangen in de politiek, de media en bij de rechter. Om dit werk vol te houden, doen wij een beroep op u. Dit kerstgeschenk aan alle spaarzame burgers van dit land is natuurlijk een rede tot vreugde. Wij zouden het op prijs stellen als de Bond voor Belastingbetalers ook een kerstcadeautje zou gunnen om voor u te blijven opkomen.

U kunt een gift overmaken via onze website (o.a. IDEAL) of rechtstreeks een donatie overboeken naar de Bond voor Belastingbetalers via het onderstaande bankrekeningnummer:

IBAN: NL24 TRIO 0197642829

Stichting Bond voor Belastingbetalers

Graag onder vermelding van uw BvB-registratienummer: REG-1916048

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *